O programu

[wc_tabgroup class=”” layout=”box”]

[wc_tab title=”O programu”]

Program MEPI je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil.

Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli pa jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje ter določena posebna znanja, ki jih potrebujejo za dosego svojih ciljev. Merilo za pridobitev priznanja tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca, prilagojeno pa je glede na njegove individualne sposobnosti. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Temu pravimo načelo netekmovalnosti (z drugimi udeleženci) in je eno izmed desetih glavnih načel
programa MEPI.

Vse ovire in izzivi, s katerimi se mladi soočijo v času aktivne udeležbe v programu, pripomorejo k pridobitvi novih veščin in prepoznavanju lastnih zmogljivosti. Posamezen udeleženec lahko na cilj pride le z odločnostjo in vztrajnostjo. Nagrada zanju – občutek osebne zmage in zadovoljstva ob doseganju ali celo preseganju zastavljenih ciljev in pričakovanj – pa udeležencu programa ostane za vse življenje.

Zaradi zgoraj opisanega sodelovanje v programu MEPI daje mladim možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. stoletju (komunikacija, sodelovanje, vodenje, odgovornost, reševanje problemov, kreativnost, kritično mišljenje, pravičnost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost idr.), in to ne zgolj pri delodajalcih, ki le-te pričakujejo, če ne že zahtevajo. Teh spretnosti ni enostavno poučevati, znotraj formalne izobrazbe se jih lahko pridobi le v manjši meri, na tržišču pa je zanje treba odšteti nemalo denarja.

Program MEPI predstavlja enkratno metodo dela z mladimi, ki se jo lahko uporablja oz. prakticira kjer koli se mladi zadržujejo, bivajo ali ustvarjajo: v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, centrih za socialno delo, podjetjih z
mladim kadrom, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih idr.

Program je priznan na mednarodni ravni in dobiva prepoznavnost na nacionalni ravni, v tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Zgodovina”]

Priznanje vojvode Edinburškega ali The Duke of Edinburgh’s Award) je leta 1956 ustanovil princ Phillip, vojvoda Edinburški, mož britanske kraljice Elizabete II., v sodelovanju s Kurtom Hahnom, nemškim pedagogom in priznanim zagovornikom izkustvenega učenja, ter lordom Huntom, vodjo prve uspešne odprave na Mont Everest.

Po II. svetovni vojni so bili mladi fantje, ki so s 15 leti zaključili formalno šolanje, do svojega 18. leta, ko so pričeli z obveznim služenjem vojaškega roka, prepuščeni predvsem sami sebi. Naraščajoča skrb za njihov osebnostni razvoj je spodbudila princa Phillipa k razmišljanju o programu neformalnega učenja, ki bi mlade opremil in motiviral za aktivno preživljanje prostega časa.

Skupaj s Kurtom Hahnom je tako zasnoval program, ki temelji na izkustvenem učenju, in ga predstavil pod imenom Priznanje vojvode Edinburškega. Sir John Hunt (kasneje lord Hunt) je bil imenovan za prvega vodjo programa.

Beseda “mednarodno” se je imenu programa pridružila leta 1980 kot rezultat hitrega širjenja programa po svetu. Že leta 1975 je število udeležencev preseglo milijon, slabih 15 let kasneje pa jih je bilo že več kot dva milijona. Statistika za letošnje leto kaže, da je v programu do sedaj sodelovalo več kot 8 milijonov mladih iz več kot 140 držav.

Slovenija se je v program vključila leta 1997 preko British Council, ko je v okviru Šolskega centra Velenje potekal pilotski projekt izvajanja programa.

Leta 1999 je program prevzelo Društvo Mladinski ceh, ki ga je v tem času sistemsko, konceptualno in strateško vzpostavljalo.  Zaradi vse večjega obsega dela in ambicij po širitvi programa po Sloveniji se je leta 2003 pojavila potreba po ustanovitvi Nacionalnega odbora za program MEPI, registriranega kot Društvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade.  V okviru društva se je program razvijal in širil predvsem po osnovnih in srednjih šolah. Sočasno s spremembami na globalni ravni je v letu 2013  stekla reorganizacija Nacionalnega odbora v Nacionalni urad, ki od jeseni 2013 dalje deloval v okviru novoustanovljenega Zavoda MEPI. Ta si prizadeva večati prepoznavnost, širiti dostopnost in zagotavljati odličnost izvedbe programa  MEPI v Sloveniji.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Koncept in načela programa”]

Koncept Programa MEPI temelji na izkustvenem učenju in je zamišljen kot prilagodljiv in vsakemu posamezniku posebej prilagojen program dejavnosti v prostem času.

Namenjen je mladim med 14. in 25. letom starosti. Gre za čas prehoda med adolescenco in odraslostjo, ki je najtežje obdobje v življenju mladega človeka. Mladim omogoča, da se učijo neposredno iz svojih lastnih izkušenj.

Zasnova programa temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Iz širokega nabora aktivnosti, ki so na voljo v okviru štirih področij, si vsak posameznik oblikuje program, prilagojen svojim sposobnostim in potrebam.

Standard izvedbe, ki se predpisuje na vsaki stopnji Programa, predstavlja za mladega človeka resničen izziv in mu daje občutek, da je nekaj dosegel. Kakršne koli “bližnjice” ta občutek zmanjšajo. Merilo za pridobitev priznanja temelji na individualnem napredku, vloženem trudu in vztrajnosti udeleženca.

Naloga mentorjev pri tem je, da oblikovani program zajema vseh 10 temeljnih načel programa.

 1. Netekmovalnost
  Gre za osebni izziv in ne tekmovanje.
 2. Dostopnost
  Za vse, ki želijo.
 3. Prostovoljnost
  Mladi sami odločajo o svojem prostem času.
 4. Uravnoteženost
  Udeleženci so dejavni na vseh 4 področjih.
 5. Individualnost
  Vsak si oblikuje svoj program, ki ga je mogoče prilagoditi glede na lastne potrebe, okoliščine in lokalne možnosti.
 6. Razvojnost
  Sodelovanje v programu spodbuja osebni in socialni razvoj. Pomembno je sodelovanje, priznanje pa je le pika na i.
 7. Stopnjevanje
  Program je postopen in ponuja tri težavnostne stopnje: bronasto, srebrno in zlato.
 8. Vztrajnost
  Potrebna je več kot le trenutna navdušenost! Gre za maraton in ne tek na kratke proge (šprint).
 9. Navdih
  MEPI te navdihuje, da presežeš lastna pričakovanja; prebuja tvojo iniciativnost, entuziazem, energijo.
 10. Zabava
  Mladi se najučinkoviteje učijo, kadar jim je prijetno oziroma ko se zabavajo!

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]